baner
baner
baner
PIOMAR Środowiska dla elektroniki

Fotogaleria

galeria
Konkurs Mam Talent 2015

Sonda

Co twoim zdaniem robi Urząd Transportu Kolei?

Wspiera rozwój kolei
Hamuje rozwój kolei
Nie mam zdania

Newsletter

Zawsze aktualne informacje

Logowanie

Nie masz konta?
Zapomniałeś hasło?
Jesteś tutaj:

„Biała Księga” aportu nieruchomości PKP S.A.

Na stronie internetowej Polskich Kolei Państwowych zamieszczono kalendarium przekazania przez Grupę PKP nieruchomości spółce Przewozy Regionalne, która nie doszła do skutku.

22 czerwca 2009 r. – Zarząd PKP S.A. podejmuje uchwałę w sprawie wniesienia aportem nieruchomości o wartości 96 457 676 zł i 25 czerwca 2009 r. informuje o tym zarząd spółki Przewozy Regionalne: (...) Zarząd PKP S.A. w dniu 22 czerwca br. podjął Uchwałę o wniesieniu wkładu niepieniężnego, o łącznej wartości ustalonej przez rzeczoznawców majątkowych, wynoszącej 96.457.676,00 zł (...) W związku z powyższym prosimy o wszczęcie działań, mających na celu podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. i złożenie PKP S.A. przez Zarząd Spółki oferty objęcia nowoutworzonych udziałów. (...) [pismo Zarządu PKP S.A. do Zarządu Przewozów Regionalnych]

Czerwiec – listopad 2009 r. – Zarząd spółki Przewozy Regionalne nie podejmuje żadnych działań, umożliwiających przyjęcie nieruchomości od PKP S.A.

22 października 2009 r. – Zarząd PKP S.A. podejmuje uchwałę w sprawie wniesienia aportem nieruchomości o wartości 61 012 027 zł.

23 października 2009 r. PKP SA informuje o tym fakcie Zarząd spółki Przewozy Regionalne: (...) Zarząd PKP S.A. w dniu 22 października br. podjął Uchwałę o wniesieniu wkładu niepieniężnego, o łącznej wartości ustalonej przez rzeczoznawców majątkowych, wynoszącej 61.012.027,00 zł. W związku z powyższym prosimy o wszczęcie działań, mających na celu podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. i złożenie PKP S.A. przez Zarząd Spółki oferty objęcia nowoutworzonych udziałów. (...) W związku z koniecznością spłaty przez PKP S.A. pożyczki, udzielonej przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Finansów do końca br., zarejestrowanie przedmiotowego kapitału musi być dokonane nie później niż w terminie do 15 grudnia 2009 r. [pismo Zarządu PKP S.A. do Zarządu Przewozów Regionalnych]

26 października 2009 r. – Rada Nadzorcza spółki Przewozy Regionalne podejmuje uchwałę zobowiązującą Zarząd spółki Przewozy Regionalne do przygotowania wniosku o jej upadłość.

5 listopada 2009 r. – Zarząd PKP S.A. informuje Marszałków Województw (właściciela spółki Przewozy Regionalne) o zagrożeniu sfinalizowania transakcji aportu nieruchomości do spółki Przewozy Regionalne z powodu zagrożenia jej upadłością.

(...) Zgodnie z wiążącymi w tej sprawie PKP przepisami, wniesienie aportu do spółki PKP PR oparte jest na przesłance niezbędności wnoszonego majątku dla działalności PKP PR. W przypadku podjęcia przez Radę Nadzorczą PKP PR uchwały, zobowiązującej zarząd do przygotowania wniosku o upadłość (co jest równoznaczne z potwierdzeniem przez organ nadzorczy PKP PR stanu trwałej niewypłacalności tej spółki) nie można już mówić o kontynuowaniu działalności gospodarczej, a tym bardziej o zasadności wyposażania spółki w dodatkowy majątek. Perspektywa upadłości spółki PKP PR niweczy też możliwość nieodpłatnego objęcia przez samorządy województw udziałów powstałych na skutek wniesienia wkładu niepieniężnego przez PKP. [pismo Zarządu PKP S.A. do Marszałków Województw]

9 listopada 2009 r. – Zgromadzenie Wspólników spółki Przewozy Regionalne podejmuje uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki (wyrażenie zgody na przyjęcie aportu).

(...) W związku z uchwałami Zarządu PKP S.A. z dnia 22 czerwca 2009r. i 22 października 2009r. oraz w związku z powzięciem w dniu 9 listopada 2009r. przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki PKP Przewozy Regionalne uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1.270.542.000,00 zł do kwoty 1.428.029.000,00 zł, Zarząd PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. wzywa do złożenia oświadczenia przystąpienia do Spółki i objęcia 157.487 udziałów o wartości 157.487.000,00 zł oraz przekazania wkładu niepieniężnego w celu pokrycia obejmowanych udziałów. (...)

[pismo Zarządu Przewozów Regionalnych do Zarządu PKP S.A.]

10 listopada 2009 r. – Zarząd PKP S.A. przesyła prośbę do Zarządu spółki Przewozy Regionalne o udostępnienie danych finansowych spółki, by ocenić jej sytuację finansową:

(...) Nawiązując do ustaleń ze spotkań odbytych w ostatnim czasie oraz do pisma Zarządu PKP S.A. z dnia 5 listopada 2009 r., skierowanego do Marszałków Województw, Zarząd PKP SA oczekuje w terminie do dnia 13 listopada br., przekazania materiałów i informacji, o które zwracaliśmy się podczas spotkań w dniu 6 i 9 listopada br. (...) Jednocześnie Zarząd PKP S.A. uważa za konieczne wprowadzenie do Uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. z dnia 9 listopada br. o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki (lub też podjęcia dodatkowej uchwały NZW) zapisu, z którego wynikałoby, iż przedmiotowa Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego traci moc, jeśli do dnia 15 grudnia 2009r. Sąd Rejestrowy nie wyda postanowienia o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. [pismo Zarządu PKP S.A. do Zarządu Przewozów Regionalnych]

Informacja uzupełniająca: Konieczność sfinalizowania transakcji w ściśle określonym czasie wynikała z terminu spłaty pożyczki, który mijał wraz z końcem 2009 r. W zamian za przekazanie majątku wartego ponad 157 mln złotych, PKP S.A. miało objąć udziały w spółce Przewozy Regionalne i niemal jednocześnie przekazać je Ministrowi Finansów, jako spłatę zaciągniętej wcześniej pożyczki. Minister Finansów miał przekazać je niezwłocznie Samorządom Województw, będącym dzisiaj właścicielami spółki. Operacja ta została skrupulatnie przygotowana i zaakceptowana przez wszystkie zainteresowane strony.

13 listopada 2009 r. – Zarząd spółki Przewozy Regionalne odmawia PKP S.A. dostępu do danych. (...) Przedłożenie Państwu żądanych informacji handlowych i finansowych o PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. to ujawnienie kluczowych spraw zagrażających ochronie interesu Spółki. (...) [pismo Zarządu Przewozów Regionalnych do Zarządu PKP S.A.]

13 listopada 2009 r. – Zarząd PKP S.A. kolejny raz argumentuje prośbę o wgląd do dokumentów finansowych spółki Przewozy Regionalne i informuje o konieczności wstrzymania aportu nieruchomości do czasu ich przekazania:

(...) Pragniemy zwrócić uwagę Państwa, iż o dokumenty te zwracaliśmy się po pierwsze jako jeden z wierzycieli PKP PR, a po wtóre jako podmiot mający zamiar zaangażować w Spółkę majątek o znacznej wartości. W każdym przypadku inwestycji kapitałowych inwestor ma prawo domagać się uzyskania informacji i materiałów o sytuacji ekonomiczno-finansowej i prawnej podmiotu, niezbędnych do podjęcia stosownej decyzji, ma też prawo dokonać badania Spółki. Tym bardziej niezrozumiałe jest dla nas Państwa stanowisko. Dowodzi bowiem braku woli jakiejkolwiek współpracy i chęci załatwienia sprawy według przyjętych i powszechnie stosowanych standardów i norm postępowania. [pismo Zarządu PKP S.A. do Zarządu Przewozów Regionalnych]

19 listopada 2009 r. – Przewozy Regionalne proponują udostępnienie wymaganych dokumentów, z zastrzeżeniem, że przygotowane zostaną do wglądu w siedzibie spółki.

(...) Zarząd „PKP Przewozy Regionalne” spółka z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z koniecznością przeprowadzenia przez Państwa analizy i oceny pod względem ekonomicznym sytuacji Spółki PKP PR w celu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, dokumenty, o które państwo wystąpili w piśmie z dnia 10 listopada 2009r., zostaną udostępnione do wglądu w siedzibie Spółki przy ul. Wileńskiej 14A w dogodnym przez Państwa terminie. Prosimy o telefoniczne uzgodnienie terminu. [pismo Zarządu Przewozów Regionalnych do Zarządu PKP S.A.]

20 listopada 2009 r. – Pracownicy PKP S.A., odpowiedzialni za zbadanie dokumentów finansowych Przewozów Regionalnych, kontaktują się telefonicznie z Zarządem Spółki w celu ustalenia terminu. Wówczas zostają poinformowani o konieczności złożenia przez Zarząd PKP S.A. deklaracji o zachowaniu poufności.

16 grudnia 2009 r. – Zarząd PKP S.A., po prawie miesięcznych uzgodnieniach z Zarządem Przewozów Regionalnych, składa pisemną deklarację o zachowaniu poufności.

18 grudnia 2009 r. – Zarząd Przewozów Regionalnych wnosi o złożenie przez Zarząd PKP S.A. dodatkowych wyjaśnień dot. warunków aportu nieruchomości, mimo wcześniejszych rozmów i pism, wyjaśniających szczegółowo przebieg tego procesu:

(...) W związku z podpisanym przez Państwa zobowiązaniem o zachowaniu poufności w zakresie dokumentów wskazanych w piśmie, niezbędnych zadaniem Państwa do przeprowadzenia procesów, związanych z wniesieniem aportem nieruchomości do naszej Spółki, uprzejmie prosimy o wskazanie oczekiwanych przez Państwa warunków przeprowadzenia operacji aportowania. [pismo Zarządu Przewozów Regionalnych do Zarządu PKP S.A.]

22 grudnia 2009 r. – Zarząd PKP S.A. ponownie informuje Zarząd spółki Przewozy Regionalne o gotowości przekazania nieruchomości i związanej z tym konieczności zapoznania się z dokumentacją finansową spółki przed aportem:

(...) Po raz kolejny informujemy, iż wniesienie majątku do Spółki musi być w każdym przypadku poprzedzone przekonaniem wnoszącego, mającym podłoże w ocenie jej sytuacji ekonomiczno- finansowej i rynkowej, iż wartość rynkowa obejmowanych w zamian za wkład niepieniężny udziałów będzie nie niższa od wartości wnoszonego aportu i tym samym nie spowoduje szkody dla wnoszącego, w tej sytuacji, PKP S.A. Zarząd PKP S.A. w dalszym ciągu deklaruje wole wniesienia aportu w postaci nieruchomości do Przewozów regionalnych spółka z o.o., ale z zachowaniem wszelkich zasad związanych z racjonalnym gospodarowaniem majątkiem PKP S.A. W tych okolicznościach kluczowe znaczenie ma zachowanie się Zarządu Spółki Przewozy Regionalne spółka z o.o. w kwestii uwiarygodnienia dalszego funkcjonowania Spółki, wartości jej przedsiębiorstwa oraz perspektyw ekonomicznych i rynkowych. [pismo Zarządu PKP S.A. do Zarządu Przewozów Regionalnych]

Mimo deklaracji, przedstawionej na piśmie, kolejnych szczegółowych wyjaśnień dotyczących przebiegu procesu aportowania nieruchomości i złożenia wymaganych oświadczeń o zachowaniu poufności przez Zarząd PKP S.A., dokumenty nie zostają udostępnione.

30 grudnia 2009 r. – Zarząd PKP S.A. informuje Marszałków Województw o zaistniałym problemie, polegającym na braku możliwości poznania rzeczywistej sytuacji finansowej spółki:

(...) Należy podkreślić, iż główną przeszkodą wnoszenia majątku PKP S.A. do spółki Przewozy Regionalne jest sygnalizowana przez organy tej spółki (Zarząd i Radę Nadzorczą) groźba niewypłacalności. PKP S.A. podjęła działania w celu wyjaśnienia tej sytuacji. Zwróciliśmy się do Zarządu spółki Przewozy Regionalne o udostępnienie nam stosownych danych o spółce, składając jednocześnie żądane przez Zarząd spółki oświadczenie o poufności. Do chwili obecnej nie otrzymaliśmy jednak żadnych informacji w tej sprawie. (...)

[pismo Zarządu PKP S.A. do Marszałków Województw]

Obecnie Zarząd spółki Przewozy Regionalne, domagając się aportu nieruchomości powołuje się na zapisy Art. 17 Ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz Porozumienia Ministra Infrastruktury i Marszałków Województw z dnia 9 grudnia 2008 r.

Należy podkreślić, iż ani art. 17 Ustawy, ani też przywołane powyżej Porozumienie nie stanowią podstawy prawnej do jakichkolwiek zobowiązań PKP S.A. wobec Przewozów Regionalnych czy też jakichkolwiek roszczeń Przewozów Regionalnych wobec PKP SA.

PKP SA nie może przekazać majątku wartego ponad 157 mln zł w zamian za udziały, które w obliczu upadłości spółki nie przedstawiałyby żadnej wartości. Ponadto do dochowania należytej staranności w tej sprawie obliguje zarówno Kodeks Spółek Handlowych, jak i zwykła rzetelność w działaniu, wymagana od osób, zarządzających podmiotem gospodarczych. Po stronie dłużnika, będącego jednocześnie odbiorcą aportu nieruchomości leży klarowne przedstawienie własnej sytuacji finansowej i perspektyw towarzyszących jego działalności gospodarczych.


Autor: (źródło: PKP S.A., 07.01.2010)

Jesteś zalogowany jako: Gość
Aktualizacja: 13-02-2018 
Powered by Heuristic
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.