baner
baner
baner
ALFA POLAND Sp. z o.o.

Fotogaleria

galeria
Akademia Małego Kolejarza

Sonda

Co twoim zdaniem robi Urząd Transportu Kolei?

Wspiera rozwój kolei
Hamuje rozwój kolei
Nie mam zdania

Newsletter

Zawsze aktualne informacje

Logowanie

Nie masz konta?
Zapomniałeś hasło?
Jesteś tutaj:

MIB ogłasza nabór na Prezesa UTK


Minister Infrastruktury i Budownictwa ogłasza nabór na stanowisko Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego
Miejsce wykonywania pracy: Urząd Transportu Kolejowego Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa

Główne obowiązki na stanowisku pracy:

Zapewnienie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1297, z późn. zm.), ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z Nr 227, poz. 1367, z późn. zm.), ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r. poz. 1645, z późn. zm.), w szczególności w zakresie:
 • regulacji transportu kolejowego;
 • licencjonowania transportu kolejowego;
 • nadzoru technicznego nad eksploatacją i utrzymaniem linii kolejowych oraz pojazdów kolejowych;
 • bezpieczeństwa ruchu kolejowego;
 • nadzoru nad przestrzeganiem praw pasażerów w transporcie kolejowym;
 • licencji i świadectw maszynistów; oraz w zakresie:
 • wykonywania kontroli wyrobów przeznaczonych do stosowania w infrastrukturze kolejowej, na bocznicach kolejowych, kolejach wąskotorowych oraz w metrze, związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu, a także wykonywaniem przewozów osób i towarów oraz eksploatacją pojazdów szynowych;
 • kontroli zgodności z zasadniczymi wymaganiami wprowadzonych do obrotu kolei linowych do przewozu osób,
a także zapewnienie realizacji zadań kierownika jednostki wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

Wymagania związane ze stanowiskiem:

Stanowisko Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego może zajmować osoba, która:
 • posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;
 • jest obywatelem polskim;
 • korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • posiada kompetencje kierownicze;
 • posiada co najmniej sześcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 • posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • życiorys;
 • list motywacyjny;
 • kopia dowodu osobistego albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających co najmniej sześcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 • zgoda kandydata na poddanie się procedurze sprawdzającej na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych (jeśli nie posiada aktualnego poświadczenia);
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań do zajmowania stanowiska w związku z wymogami wynikającymi z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, z późn. zm.);
 • kandydaci zobligowani są przedstawić pracę pt: "Analiza obecnego stanu rynku transportu kolejowego z punktu widzenia funkcji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, tj. funkcji krajowej władzy bezpieczeństwa oraz regulatora rynku. Proponowane kierunki zmian i usprawnień służących rozwiązaniu zidentyfikowanych w analizie problemów oraz wizja zarządzania Urzędem (UTK) w najbliższych pięciu latach";
w wersji papierowej oraz na nośniku umożliwiającym odczyt dokumentu w wersji elektronicznej.

Informacja o metodach i technikach naboru:
 • weryfikacja dokumentów;
 • badanie kompetencji kierowniczych poprzez case study;
 • rozmowa kwalifikacyjna;
 • prezentacja przygotowanej na potrzeby naboru pracy.
Miejsce i termin składania dokumentów
Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 9 maja 2016 r. (decyduje data wpływu do MliB), w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego" UTK_2_2016.

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa
(Kancelaria czynna w godz. 8lS-16lS)

Inne informacje:
 • kandydaci proszeni są o podanie nr telefonu i adresu poczty elektronicznej;
 • kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, czyli złożą w terminie wymagane dokumenty oraz oświadczenia, zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru i powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia telefonicznie i/lub za pomocą poczty elektronicznej;
 • życiorys, list motywacyjny oraz wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać, a w przypadku oświadczeń opatrzyć dodatkowo aktualną datą;
 • w przypadku złożenia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie w języku polskim, dokonane przez tłumacza przysięgłego;
 • po zakończeniu procesu naboru dokumenty złożone przez kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni, będą komisyjnie zniszczone;
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 630 17 49.


Autor:

Tagi: utk

Jesteś zalogowany jako: Gość
Aktualizacja: 13-02-2018 
Powered by Heuristic
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.