baner
baner
baner
Captrain Polska Sp. z o.o.

Fotogaleria

galeria
Czystość na kolei w Polsce

Sonda

Co twoim zdaniem robi Urząd Transportu Kolei?

Wspiera rozwój kolei
Hamuje rozwój kolei
Nie mam zdania

Newsletter

Zawsze aktualne informacje

Logowanie

Nie masz konta?
Zapomniałeś hasło?
Jesteś tutaj:

MIB ogłasza nabór na Prezesa UTK


Minister Infrastruktury i Budownictwa ogłasza nabór na stanowisko Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego
Miejsce wykonywania pracy: Urząd Transportu Kolejowego Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa

Główne obowiązki na stanowisku pracy:

Zapewnienie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1297, z późn. zm.), ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z Nr 227, poz. 1367, z późn. zm.), ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r. poz. 1645, z późn. zm.), w szczególności w zakresie:
 • regulacji transportu kolejowego;
 • licencjonowania transportu kolejowego;
 • nadzoru technicznego nad eksploatacją i utrzymaniem linii kolejowych oraz pojazdów kolejowych;
 • bezpieczeństwa ruchu kolejowego;
 • nadzoru nad przestrzeganiem praw pasażerów w transporcie kolejowym;
 • licencji i świadectw maszynistów; oraz w zakresie:
 • wykonywania kontroli wyrobów przeznaczonych do stosowania w infrastrukturze kolejowej, na bocznicach kolejowych, kolejach wąskotorowych oraz w metrze, związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu, a także wykonywaniem przewozów osób i towarów oraz eksploatacją pojazdów szynowych;
 • kontroli zgodności z zasadniczymi wymaganiami wprowadzonych do obrotu kolei linowych do przewozu osób,
a także zapewnienie realizacji zadań kierownika jednostki wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

Wymagania związane ze stanowiskiem:

Stanowisko Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego może zajmować osoba, która:
 • posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;
 • jest obywatelem polskim;
 • korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • posiada kompetencje kierownicze;
 • posiada co najmniej sześcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 • posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • życiorys;
 • list motywacyjny;
 • kopia dowodu osobistego albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających co najmniej sześcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 • zgoda kandydata na poddanie się procedurze sprawdzającej na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych (jeśli nie posiada aktualnego poświadczenia);
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań do zajmowania stanowiska w związku z wymogami wynikającymi z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, z późn. zm.);
 • kandydaci zobligowani są przedstawić pracę pt: "Analiza obecnego stanu rynku transportu kolejowego z punktu widzenia funkcji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, tj. funkcji krajowej władzy bezpieczeństwa oraz regulatora rynku. Proponowane kierunki zmian i usprawnień służących rozwiązaniu zidentyfikowanych w analizie problemów oraz wizja zarządzania Urzędem (UTK) w najbliższych pięciu latach";
w wersji papierowej oraz na nośniku umożliwiającym odczyt dokumentu w wersji elektronicznej.

Informacja o metodach i technikach naboru:
 • weryfikacja dokumentów;
 • badanie kompetencji kierowniczych poprzez case study;
 • rozmowa kwalifikacyjna;
 • prezentacja przygotowanej na potrzeby naboru pracy.
Miejsce i termin składania dokumentów
Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 9 maja 2016 r. (decyduje data wpływu do MliB), w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego" UTK_2_2016.

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa
(Kancelaria czynna w godz. 8lS-16lS)

Inne informacje:
 • kandydaci proszeni są o podanie nr telefonu i adresu poczty elektronicznej;
 • kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, czyli złożą w terminie wymagane dokumenty oraz oświadczenia, zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru i powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia telefonicznie i/lub za pomocą poczty elektronicznej;
 • życiorys, list motywacyjny oraz wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać, a w przypadku oświadczeń opatrzyć dodatkowo aktualną datą;
 • w przypadku złożenia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie w języku polskim, dokonane przez tłumacza przysięgłego;
 • po zakończeniu procesu naboru dokumenty złożone przez kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni, będą komisyjnie zniszczone;
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 630 17 49.


Autor:

Tagi: utk

Jesteś zalogowany jako: Gość
Aktualizacja: 13-02-2018 
Powered by Heuristic
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.