baner
baner
baner
Instytut Elektrotechniki

Fotogaleria

galeria
Akademia Małego Kolejarza

Sonda

Co twoim zdaniem robi Urząd Transportu Kolei?

Wspiera rozwój kolei
Hamuje rozwój kolei
Nie mam zdania

Newsletter

Zawsze aktualne informacje

Logowanie

Nie masz konta?
Zapomniałeś hasło?
Jesteś tutaj:

Minister Infrastruktury ogłasza nabór na stanowisko Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego

Liczba lub wymiar etatu: 1. Miejsce wykonywania pracy: Urząd Transportu Kolejowego, ul. Chałubińskiego 4, 00-928 Warszawa.

Główne obowiązki na stanowisku pracy:

 • Zapewnienie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tj.: Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.), ustawy z dnia 31 marca 2004 r. o przewozie koleją towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 97, poz. 962, z późn. zm.), ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tj.: Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759),

w szczególności w zakresie:

 • regulacji transportu kolejowego;
 • licencjonowania transportu kolejowego;
 • bezpieczeństwa ruchu kolejowego;
 • licencji i świadectw maszynistów;

oraz

 • nadzoru technicznego nad eksploatacją i utrzymaniem linii kolejowych oraz pojazdów kolejowych;
 • nadzoru nad przestrzeganiem praw pasażerów w transporcie kolejowym;
 • nadzoru i kontroli nad bezpieczeństwem przewozu koleją towarów niebezpiecznych;
 • kontroli wyrobów przeznaczonych do stosowania w infrastrukturze kolejowej, na bocznicach kolejowych, kolejach wąskotorowych oraz w metrze, związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu, a także wykonywaniem przewozów osób i towarów oraz eksploatacją pojazdów szynowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wynikające z przepisów prawa

Stanowisko Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego może zajmować osoba, która:

 • posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;
 • jest obywatelem polskim;
 • korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • posiada kompetencje kierownicze, tj.: umiejętność myślenia strategicznego, podejmowania decyzji, organizacji
 • pracy, osiągania rezultatów, zarządzania personelem;
 • posiada co najmniej sześcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 • posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego,

w szczególności z zakresu:

 • funkcjonowania rynku transportu kolejowego;
 • zasad dopuszczania do eksploatacji pojazdów kolejowych oraz budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego;
 • zasad udostępniania infrastruktury kolejowej przewoźnikom kolejowym;
 • zasad ustalania opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej;
 • warunków zapewnienia interoperacyjności w transporcie kolejowym;
 • trybu i zasad wydawania certyfikatów bezpieczeństwa i autoryzacji bezpieczeństwa;
 • prawa przewozowego;
 • prawa UE w zakresie kolejnictwa;
 • ustawy o finansach publicznych i ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 • ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • kodeksu postępowania administracyjnego;
 • kodeksu postępowania cywilnego;
 • zasad funkcjonowania administracji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys;
 • list motywacyjny;
 • kopia dowodu osobistego albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających co najmniej sześcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i umyślne przestępstwa skarbowe;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 • oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tj.: Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.) - dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.;
 • zgoda kandydata na poddanie się procedurze sprawdzającej na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych (jeśli nie posiada aktualnego poświadczenia);
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań do zajmowania stanowiska w związku z wymogami wynikającymi z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tj.: Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, z późn. zm.).

Dodatkowe dokumenty i oświadczenia:

 • kopia świadectwa potwierdzającego kwalifikacje do pracy na wysokim stanowisku państwowym (osoby, do których ma zastosowanie art. 202 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej);
 • oświadczenie o osiągnięciu miejsca uprawniającego do mianowania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników s. c. ubiegających się o mianowanie w s. c. przeprowadzonego na podstawie ustawy z 24.08.2006 r. o s. c. (osoby, do których ma zastosowanie art. 202 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej);
 • kandydat może złożyć referencje dotyczące jego dotychczasowej działalności zawodowej.


W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Informacja o metodach i technikach naboru:

 • weryfikacja dokumentów;
 • test wiedzy;
 • badanie kompetencji kierowniczych poprzez case study;
 • prezentacja;
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 10 sierpnia 2010 r.

Miejsce składania dokumentów - MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY, Biuro Dyrektora Generalnego, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa, (pokój 324) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego”.

Inne informacje:

 • kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne, czyli złożą w terminie wymagane dokumenty oraz dodatkowe dokumenty i oświadczenia, zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru i będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia;
 • oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie;
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 630-17-49.

Tekst został opublikowany na podstawie informacji umieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej Prezesa Rady Ministrów.


Autor: (źródło: Urząd Transportu Kolejowego, 27.07.2010)

Jesteś zalogowany jako: Gość
Aktualizacja: 13-02-2018 
Powered by Heuristic
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.