baner
baner
baner
Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych „STRUNBET” Sp. z o.o.

Fotogaleria

galeria
Czystość na kolei w Polsce

Sonda

Co twoim zdaniem robi Urząd Transportu Kolei?

Wspiera rozwój kolei
Hamuje rozwój kolei
Nie mam zdania

Newsletter

Zawsze aktualne informacje

Logowanie

Nie masz konta?
Zapomniałeś hasło?
Jesteś tutaj:

PKP ogłasza przetarg na doradztwo

 

W związku z procesem restrukturyzacji i prywatyzacji spółki PKP Cargo, Polskie Koleje Państwowe S.A. ogłosiły nieograniczony przetarg na doradztwo w tym zakresie.

1. Ogłaszający przetarg działa w imieniu własnym oraz, na podstawie pełnomocnictwa, w imieniu i na rzecz PKP CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul Grójecka 17, 02 021 Warszawa, zwanej dalej „Spółką”.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

2.1. Doradztwo na rzecz Spółki w procesie restrukturyzacji Spółki, obejmujące dokonanie diagnozy w przedmiocie dalszego funkcjonowania Spółki, oraz na pisemne żądanie Spółki, sporządzenie planu restrukturyzacji Spółki, zgodnego z Komunikatem Komisji „Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw” (Dz.Urz. WE C nr 244 z 1.10.2004 r., s.02) oraz Komunikatem Komisji „Wspólnotowe wytyczne dotyczące pomocy państwa na rzecz przedsiębiorstw kolejowych” (Dz. Urz. WE C nr 184 z 22.07.2008, s.07);

2.2. Na pisemne żądanie PKP S.A., doradztwo na rzecz PKP S.A. w zakresie monitorowania procesu restrukturyzacji Spółki oraz, na pisemne żądanie PKP SA, doradztwo na rzecz PKP S.A. w procesie prywatyzacji Spółki, w tym: sporządzenie analizy Spółki, opracowanie strategii prywatyzacji Spółki oraz wykonanie, w zależności od wyboru przez PKP S.A. trybu oferty publicznej lub trybu negocjacji na podstawie publicznego zaproszenia lub trybu sprzedaży w ofercie publicznej nowych akcji wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, odpowiednich prac związanych z procesem zbycia akcji Spółki.

3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, opis procedury niniejszego przetargu, w tym wymagań stawianych doradcom, warunków jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia, kryteriów stawianych doradcom, kryteriów oceny ofert, informacji na temat Spółki, oraz inne informacje niezbędne do prawidłowego sporządzenia oferty zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszczona na stronie internetowej PKP S.A. www.pkp.pl lub udostępniana w siedzibie Centrali PKP S.A. - Biuro Prywatyzacji w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 62, w pokoju nr 403, w godz. 9.00 - 15.00, po dokonaniu wpłaty 100 zł + 22% VAT na konto numer: 64 1140 1010 0000 3075 6900 1006

4. W zakresie przedmiotu zamówienia określonego w pkt. 2 ppkt. 2.1 i ppkt. 2.2 zawarte zostaną odrębne umowy, przy czym umowę mającą za przedmiot doradztwo w zakresie określonym w pkt. 2 ppkt. 2.1 zawrze Spółka, zaś umowę w zakresie określonym w pkt. 2 ppkt. 2.2 zawrze PKP S.A.

5. Osobą uprawnioną do kontaktów z doradcami jest Małgorzata Butwicka – Zastępca Dyrektora Biura Prywatyzacji Centrali PKP S.A., tel. (022) 47 49 295,

6. Jeden oryginalny egzemplarz oferty oraz cztery potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie, przygotowane zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, należy złożyć w zapieczętowanej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, z zaznaczeniem nazwy/firmy/nazwiska doradcy oraz adnotacją: „oferta przetargowa dotycząca wyboru doradcy w procesie restrukturyzacji i prywatyzacji Spółki PKP CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie - nie otwierać przed terminem 21 września 2009 roku.”

Oferty i ich kopie należy złożyć w siedzibie Centrali PKP S.A. - Biuro Prywatyzacji w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 62, pokój nr 403, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 września 2009 r., do godz. 14.00. Kolejność wpływu poszczególnych ofert będzie potwierdzona nadaniem ofercie odpowiedniego numeru.

7. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert i wynosi 90 dni.

8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 września 2009 r. o godz. 14.30, w siedzibie Centrali PKP S.A. w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 62, pok. nr 104.

9. Oceny ofert dokona komisja przetargowa.

10. PKP S.A. powiadomi każdego doradcę, który złożył ofertę, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres (siedzibę) doradcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, albo o unieważnieniu przetargu.


Autor: (źródło: PKP S.A., 31.07.2009)

Jesteś zalogowany jako: Gość
Aktualizacja: 13-02-2018 
Powered by Heuristic
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.