baner
baner
baner
CARGOTOR Sp. z o.o.

Fotogaleria

galeria
Akademia Małego Kolejarza

Sonda

Co twoim zdaniem robi Urząd Transportu Kolei?

Wspiera rozwój kolei
Hamuje rozwój kolei
Nie mam zdania

Newsletter

Zawsze aktualne informacje

Logowanie

Nie masz konta?
Zapomniałeś hasło?
Jesteś tutaj:

PLK poszukuje Prezesa


Rada Nadzorcza Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą Warszawie ogłasza o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na następujące stanowiska w Zarządzie tej spółki:

1) Prezesa Zarządu;
2) Członka Zarządu – dyrektora ds. utrzymania infrastruktury;
3) Członka Zarządu – dyrektora ds. finansowo-ekonomicznych;
4) Członka Zarządu – dyrektora ds. realizacji inwestycji.

Rada Nadzorcza zaprasza do składania zgłoszeń w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu, Członka Zarządu – dyrektora ds. utrzymania infrastruktury, Członka Zarządu – dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych oraz Członka Zarządu – dyrektora ds. realizacji inwestycji spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zwanej dalej PKP PLK S.A.

1. Kandydat na Prezesa Zarządu powinien spełniać kryteria:

a) wykształcenie wyższe;
b) co najmniej 10-letni staż pracy, w tym: 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym, przy czym nie krótsze niż 3-letnie udokumentowane doświadczenie na stanowisku kierowniczym, z uwzględnieniem zarządzania podmiotami gospodarczymi lub dużymi jednostkami organizacyjnymi podmiotów gospodarczych; 
c) niekaralność i brak toczących się postępowań karnych wobec kandydata;
d) korzystanie z pełni praw publicznych oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
e) niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych;
f) dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.

2. Kandydat na Członka Zarządu – dyrektora ds. utrzymania infrastruktury powinien spełniać kryteria określone w pkt 1 lit. od c – f oraz kryteria następujące:

a) wykształcenie wyższe;
b) co najmniej 8-letni staż pracy, przy czym nie krótsze niż 3-letnie udokumentowane doświadczenie na stanowisku kierowniczym technicznym w podmiocie gospodarczym prowadzącym działalność w zakresie zarządzania infrastrukturą kolejową.

3. Kandydat na Członka Zarządu – dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych powinien spełniać kryteria określone w pkt 1 lit. od c – f oraz kryteria następujące:

a) wykształcenie wyższe (kierunkowe); dodatkowym atutem będzie wykształcenie podyplomowe z zakresu finansów, prawa lub zarządzania;
b) co najmniej 8-letni staż pracy, przy czym nie krótsze niż 5-letnie udokumentowane doświadczenie na stanowisku kierowniczym obejmującym swoim zakresem obowiązki zarządzania finansami.

4. Kandydat na Członka Zarządu – dyrektora ds. realizacji inwestycji powinien spełniać kryteria określone w pkt 1 lit. od c - f oraz kryteria następujące:

a) wykształcenie wyższe;
b) co najmniej 8-letni staż pracy, w tym nie mniej niż 5-letnie doświadczenie na stanowisku obejmującym swoim zakresem planowanie, przygotowanie lub realizację inwestycji w sektorze transportu;
c) znajomość prawa polskiego i unijnego w zakresie wdrażania projektów infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków pomocowych w ramach perspektywy finansowej 2007–2013 oraz 2014–2020.

5. Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:

a) list motywacyjny, zawierający oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PKP PLK S.A. w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko: Prezesa Zarządu, Członka Zarządu – dyrektora ds. utrzymania infrastruktury, Członka Zarządu – dyrektora ds. finansowo – ekonomicznych oraz Członka Zarządu – dyrektora ds. realizacji inwestycji; 
b) określenie stanowiska, na które kandyduje;
c) życiorys zawodowy (z podaniem adresu korespondencyjnego, e mailowego, numeru telefonu kontaktowego lub faksu); 
d) aktualny, nie starszy niż 30-dniowy oryginał zaświadczenia o niekaralności;
e) poświadczone kopie następujących dokumentów: 

dowodu tożsamości; 
dyplomu ukończenia wyższej uczelni; 
świadectw pracy (lub zaświadczenie o zatrudnieniu);
f) oświadczenie kandydata o:

- ukończeniu studiów wyższych; 
- stażu pracy oraz doświadczeniu wymaganym na stanowisku, na które kandydat aplikuje; 
- korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych; 
- niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych;
- braku toczących się postępowań karnych przeciw kandydatowi;
- braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
g) oświadczenie w sprawie uzyskania absolutorium w związku z pełnieniem funkcji w organach osoby prawnej, jeżeli kandydat pełnił taką funkcję; 
h) oświadczenie dotyczące prowadzenia aktywności społecznej lub zarobkowej, które mogą powodować konflikt interesów z uwagi na przedmiot działalności Spółki, której dotyczy postępowanie;
i) inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności kandydata.

Odpisy dokumentów, o których mowa w pkt. e mogą być poświadczone przez kandydata, jednakże oryginały lub urzędowe odpisy tych dokumentów kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej najpóźniej w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymienione dokumenty i oświadczenia powinny być załączone w formie przewidzianej przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz.U. Nr 55, poz. 476 ze zm.). 

6. Zgłoszenia kandydatów winny być doręczone do Centrali Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03–734 Warszawa, ul. Targowa 74, pok. 014, parter skrzydło C, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: (wpisać nazwę stanowiska, którego zgłoszenie dotyczy) spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” w terminie do 16 lutego 2016 r. do godz. 16.00.

Przyjmujący zgłoszenie wyda, na żądanie, pisemne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zawierające datę i godzinę przyjęcia.

Zgłoszenia mogą być również przesłane pocztą kurierską lub listem poleconym na adres Spółki: Centrali Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03–734 Warszawa, ul. Targowa 74, pok. 014, parter skrzydło C. Decyduje termin wpływu pod wskazany powyżej adres. 

7. Informacje o Spółce, w zakresie przekazywanym z mocy prawa sądowi rejestrowemu, będą dostępne w siedzibie Spółki po uprzednim umówieniu, w terminie do 15 lutego 2016 r. do godz. 16.00.

Osobą upoważnioną do udostępniania dokumentów jest Pani Urszula Chmielecka tel. + 48 (22) 47 332 96.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu, nie podlegają rozpatrzeniu, o czym kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu numer telefonu lub adres elektroniczny.

8. Każdy z kandydatów ma prawo wycofania swojej kandydatury na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego. Wycofanie następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia.

9. Złożone oferty zostaną otwarte w dniu 17 lutego 2016 r.

10. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi warunki formalne określone w ogłoszeniu zostaną przeprowadzone w siedzibie Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03–734 Warszawa, ul. Targowa 74, od dnia 29 lutego 2016 r. do dnia 18 marca 2016 r. W toku rozmów Rada Nadzorcza oceniać będzie w szczególności:

a) wiedzę w zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa spółka;
b) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
c) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek działających w grupie kapitałowej;
d) znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa;
e) znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
f) znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej;
g) znajomość przepisów prawa w zakresie dotyczącym działalności Spółki;
h) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce.

10.1. W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na Prezesa Zarządu, poza zagadnieniami wymienionymi w pkt 10, ocenia się również wiedzę kandydata z co najmniej jednego z zagadnień dotyczących:

a) finansów (np. rachunkowości, oceny projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstwa, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa);
b) kształtowania strategii Spółki;
c) sprzedaży;
d) analizy rynku i konkurencji;
e) marketingu i promocji;
f) public relations;
g) prawa pracy;
h) roli zarządu w relacji z przedstawicielami pracowników;
i) zbiorowych stosunków pracy;
j) polityki rekrutacyjnej;
k) systemu ocen i motywacji pracowników;
l) szkoleń i rozwoju pracowników;
m) zagadnień merytorycznych właściwych dla stanowiska.

10.2. W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na Członka Zarządu – dyrektora ds. utrzymania infrastruktury, poza zagadnieniami wymienionymi w pkt 10, ocenia się również wiedzę kandydata z co najmniej jednego z zagadnień dotyczących utrzymania w sprawności technicznej infrastruktury kolejowej oraz ustalania standardów utrzymania linii kolejowych.

10.3. W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na Członka Zarządu – dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych, poza zagadnieniami wymienionymi w pkt 10, ocenia się również wiedzę kandydata z co najmniej jednego z zagadnień dotyczących finansów (np. rachunkowości, oceny projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstwa, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa).

10.4. W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na Członka Zarządu – dyrektora ds. realizacji inwestycji poza zagadnieniami wymienionymi w pkt 10, ocenia się również wiedzę kandydata z co najmniej jednego z zagadnień dotyczących przygotowania i wykonawstwa przedsięwzięć inwestycyjnych oraz prowadzenia procesów inwestycyjnych, w tym finansowanych ze środków unijnych.

11. Nieobecność kandydata w terminie wyznaczonym na rozmowę kwalifikacyjną traktowana będzie na równi z rezygnacją z udziału w postępowaniu.

12. O wynikach postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie. 

13. Przeprowadzający postępowanie kwalifikacyjne będzie mógł, bez podania przyczyn, w każdym czasie zakończyć postępowanie bez wyłonienia kandydatów. 

14. Dokumenty kandydata, którego zgłoszenie nie uzyskało aprobaty Rady Nadzorczej, nie odebrane przez niego osobiście w terminie 14 dni od daty powiadomienia o braku aprobaty zostaną komisyjnie zniszczone. 


Autor: PKP PLK

Tagi: pkp plk

Jesteś zalogowany jako: Gość
Aktualizacja: 13-02-2018 
Powered by Heuristic
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.