baner
baner
baner
Zakład Metalowy ORTYL Sp. z o.o. S.K.A.

Fotogaleria

galeria
Konkurs Mam Talent 2015

Sonda

Co twoim zdaniem robi Urząd Transportu Kolei?

Wspiera rozwój kolei
Hamuje rozwój kolei
Nie mam zdania

Newsletter

Zawsze aktualne informacje

Logowanie

Nie masz konta?
Zapomniałeś hasło?
Jesteś tutaj:

Postępowanie kwalifikacyjne na Członka Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Rada Nadzorcza zaprasza do składania zgłoszeń w postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatów na stanowisko Członka Zarządu - dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych w spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK S.A.)

1. Kandydat na Członka Zarządu ds. finansowych i ekonomicznych powinien spełniać kryteria:

a) wykształcenie wyższe (kierunkowe);
b) co najmniej 5-letni staż pracy, w tym nie mniej niż 3-letnie udokumentowane doświadczenie na stanowisku kierowniczym obejmującym swoim zakresem obowiązków zarządzanie finansami;
c) znajomość języków obcych, w tym co najmniej języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikowanie się;
d) niekaralność i brak toczących się postępowań karnych wobec kandydata;
e) korzystanie z pełni praw publicznych oraz pełna zdolność do czynności prawnych;
f) niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych;
g) dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
h) posiadanie najwyższych standardów etycznych.

2. Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:

a) list motywacyjny, zawierający oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PKP PLK S.A. oraz podmioty, które będą w ramach tego postępowania świadczyły na rzecz PKP PLK S.A. usługi w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu - dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych;
b) życiorys zawodowy (z podaniem adresu korespondencyjnego, e-mailowego, numeru telefonu kontaktowego lub faksu);
c) aktualne nie starsze niż 30 dni (oryginalne) zaświadczenie o niekaralności;
d) aktualne nie starsze niż 30 dni (oryginalne) zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza medycyny pracy;
e) poświadczone kopie następujących dokumentów:

  • dowodu tożsamości;
  • dyplomu ukończenia wyższej uczelni;
  • świadectw pracy (lub zaświadczenie o zatrudnieniu);


f) oświadczenie kandydata o:

  • ukończeniu studiów wyższych;
  • stażu pracy oraz doświadczeniu na stanowisku kierowniczym (określonym w kryteriach);
  • poziomie znajomości języków obcych, o którym mowa w pkt 1 ust. c;
  • korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych;
  • niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych;
  • braku toczących się postępowań karnych przeciw kandydatowi;


g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na zebranie referencji;
h) oświadczenie w sprawie uzyskania absolutorium w związku z pełnieniem funkcji w organach osoby prawnej;
i) oświadczenie o wyrażeniu zgody na korzystanie przez PKP PLK S.A. z pomocy podmiotu świadczącego usługi doradztwa personalnego;
j) inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności kandydata;
k) odpisy dokumentów, o których mowa w pkt. e – g mogą być poświadczone przez kandydata, jednakże oryginały lub urzędowe odpisy tych dokumentów kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej najpóźniej w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

3. Zgłoszenia kandydatów winny być doręczone do Centrali Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03 – 734 Warszawa ul. Targowa 74, pok. 12, parter skrzydło C, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu ds. finansowych i ekonomicznych Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ” w terminie do 23 maja 2011 r. do godz. 16.00. Decyduje data wpływu do siedziby PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

4. Informacje o Spółce, w zakresie przekazywanym z mocy prawa sądowi rejestrowemu, będą dostępne w siedzibie Spółki do 23 maja 2011 r. po uprzednim umówieniu. Osobą upoważnioną do udostępniania dokumentów jest Pani Urszula Chmielecka tel. + 48 (22) 47 332 96, +48 (22) 47 338 39.

5. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu, nie podlegają rozpatrzeniu.

6. Złożone oferty zostaną otwarte w dniu 24 maja 2011 r.

7. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi warunki formalne określone w ogłoszeniu zostaną przeprowadzone w siedzibie Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03 – 734 Warszawa ul. Targowa 74, w dniach 31 maja i 1 czerwca 2011 r., w toku, których Rada Nadzorcza oceniać będzie m. in. wiedzę, z co najmniej jednego z poniższych zagadnień:

a) wiedza w zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa spółka;
b) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
c) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek działających w grupie kapitałowej;
d) znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa;
e) znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
f) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce;
g) znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej;
h) znajomość języka angielskiego;
i) znajomość przepisów prawa w zakresie dotyczącym działalności Spółki.

8. O wynikach postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

9. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do korzystania w trakcie postępowania kwalifikacyjnego z pomocy podmiotu świadczącego usługi doradztwa personalnego.

10. Przeprowadzający postępowanie kwalifikacyjne będzie mógł, bez podania przyczyn, w każdym czasie zakończyć postępowanie bez wyłaniania kandydatów.

11. Wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest ustalane zgodnie z ustawą z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 ze zm.) w szczególności art. 1 i art. 3 ust. 2.Autor: (źródło: PKP PLK S.A., 09.05.2011)

Jesteś zalogowany jako: Gość
Aktualizacja: 13-02-2018 
Powered by Heuristic
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.