baner
baner
baner
ATC s.c. W.I.D. Kaczmarek

Fotogaleria

galeria
Czystość na kolei w Polsce

Sonda

Co twoim zdaniem robi Urząd Transportu Kolei?

Wspiera rozwój kolei
Hamuje rozwój kolei
Nie mam zdania

Newsletter

Zawsze aktualne informacje

Logowanie

Nie masz konta?
Zapomniałeś hasło?
Jesteś tutaj:

Powstanie Wrocławska Kolej Aglomeracyjna?

Pragnę poinformować, że w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego od czerwca 2008 roku trwają prace związane z utworzeniem Wrocławskiej Kolei Aglomeracyjnej w ramach działalności spółki Koleje Dolnośląskie SA. Proponuję, aby ze względu na okoliczności prawne, które konstruują model  ustrojowo – organizacyjny pasażerskich przewozów lokalnych i regionalnych, już na początku wyjaśnić kompetencje samorządów różnego szczebla, co pozwoli uniknąć wielu błędów, a co za tym idzie pozwoli skrócić czas potrzebny do uzyskania efektów.

1.    Zakres działania samorządów w przedmiocie organizowania przewozów pasażerskich określony jest ustawami ustrojowymi:

a.   zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, zadania własne gminy obejmują lokalny transport zbiorowy. Gminy, na podstawie art. 64 ust. 1 cytowanej ustawy, w celu wspólnej realizacji zadań mogą tworzyć związki międzygminne. Gminy mogą też zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy ustrojowej, wykonywać zadania z zakresu powiatu i województwa na podstawie porozumień administracyjnych.

b.   Również powiaty, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy o samorządzie powiatowym mogą wykonywać zadania z zakresu transportu zbiorowego, o charakterze ponadgminnym.  W celu wspólnego wykonywania zadań mogą też tworzyć na podstawie art. 65 ust. 1 cytowanej ustawy związki z innymi powiatami. Powiaty, zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy ustrojowej mogą zawierać porozumienia administracyjne z gminami i województwem, w celu powierzenia wykonywania zadań.

c.   Samorząd Województwa zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie województwa, wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim w zakresie transportu zbiorowego. Samorząd województwa może przekazać wykonywanie swoich zadań powiatom bądź gminom w drodze porozumienia komunalnego, o którym mowa w art. 8 ust. 2 o samorządzie województwa.  

2.   Zadania z zakresu organizowania i dotowania regionalnych kolejowych przewozów osób, zgodnie z przepisami art. 40 ustawy o transporcie kolejowym, pozostają kompetencją Samorządu Województwa. W świetle ustawy o transporcie kolejowym tylko samorząd województwa może być organizatorem przewozów regionalnych na rynku regulowanym, w tym w zakresie nabywania kolejowych pojazdów szynowych. Tak więc tylko samorząd województwa (wybrany przez samorząd podmiot) może wykonywać kolejowe przewozy pasażerskie na rynku regionalnym, mające charakter usług użyteczności publicznej.

3.   Zakres uprawnień samorządów lokalnych (gmin i powiatów) do organizowania przewozów pasażerskich jest ograniczony do działań określonych w ustawie o gospodarce komunalnej.

a.    Ponieważ organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich przez gminę nie ma charakteru świadczenia usług użyteczności publicznej (wyłączność województwa), gmina zgodnie z przepisem art. 10 ustawy o gospodarce komunalnej może tworzyć spółki prowadzące kolejową działalność przewozową komercyjnie, jednak przy spełnieniu określonych warunków. Albo wystąpią łącznie przesłanki niezaspokojonych potrzeb wspólnoty samorządowej i niekorzystne okoliczności związane z bezrobociem, albo gmina dysponuje składnikami mienia kolejowego, którego nie w niesienie do spółki spowoduje znaczną stratę majątkową. W sytuacji miasta Wrocławia żadna z tych przesłanek nie występuje.

b.    Prowadzenie działalności gospodarczej przez powiat poza sferą użyteczności publicznej nie jest przez ustawę dozwolone, nawet pośrednio przez obejmowanie udziałów lub nabywanie akcji.

4.   Jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, mogą zgodnie z art.  38 ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym dofinansować koszty inwestycji, remontów i eksploatacji linii kolejowych o znaczeniu państwowym lub zgodnie z art. 38 ust. 5 ustawy dofinansować inwestycje na „pozostałych liniach”. Jednak dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich o znaczeniu regionalnym należy wyłącznie do zakresu uprawnień Samorządu Województwa.

5.   Jeśli linie kolejowe w ramach kolei aglomeracyjnej będą miały charakter „pozostałych linii”, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie kolejowym, wtedy ich eksploatacja będzie finansowana przez zarządcę, bez prawa dofinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego. 

6.   Jeśli linie kolejowe w ramach kolei aglomeracyjnej będą miały charakter linii o znaczeniu państwowym, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o transporcie kolejowym, wtedy ich eksploatacja będzie finansowana przez zarządcę, z zachowaniem prawa dofinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego.

7.   Zarządzanie liniami kolei aglomeracyjnej przez inny podmiot niż koleje państwowe lub podmiot inny niż wskazany przez samorząd województwa, skutkować będzie brakiem podstaw prawnych do finansowego wsparcia inwestycji przez samorządy, lub wsparcia kosztów eksploatacji (gdy linie uzyskają status linii o znaczeniu państwowym).

8.   Działalność przewozowa na liniach kolei aglomeracyjnej, jako działalność o charakterze użyteczności publicznej  może być organizowana wyłącznie przez podmiot wybrany przez samorząd województwa, na podstawie przepisów wykonawczych do art. 40 ust. 7 ustawy o transporcie kolejowym  i dotowana wyłącznie przez samorząd województwa.

Mając na uwadze powyższe okoliczności prawne należy skonstatować, że z punktu widzenia organizowania Wrocławskiej Kolei Aglomeracyjnej jako przedsięwzięcia o charakterze usług publicznych, rolę organizatora przedsięwzięcia pełni Samorząd Województwa. Samorząd Województwa wskazuje zarządcę linii (chyba, że są to linie państwowe zarządzane przez PKP Polskie Linie Kolejowe) i dokonuje wyboru przewoźnika. W chwili obecnej Samorząd Województwa jest właścicielem spółki Koleje Dolnośląskie SA oraz udziałowcem spółki PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o., zatem planuje zlecić wykonanie usługi o charakterze służby publicznej, jakim będą przewozy kolejowe w ramach aglomeracji wrocławskiej, podległym spółkom, w zgodzie z Ustawą o gospodarce komunalnej.

Inny sposób zorganizowania kolei aglomeracyjnej będzie wyznaczać czysto komercyjny charakter przedsięwzięcia. Więcej, z uwagi na dobrą sytuację miasta Wrocław w dziedzinie bezrobocia (art. 10 ust. 1 pkt. 2 ustawy o gospodarce komunalnej), tworzenie komercyjnego podmiotu do organizowania przewozów może nie znaleźć oparcia w przepisach prawa.

Samorząd Województwa, będąc świadomym wyżej wskazanych okoliczności, w czerwcu 2008 r. podjął intensywne działania w zakresie organizowania kolei aglomeracyjnej. Są to działania o charakterze instytucjonalno – organizacyjnym i analityczno – koncepcyjnym.

Zarząd Województwa zaproponował wsparcie finansowe dla PKP PLK S.A., celem dofinansowania Studium Wykonalności Wrocławskiego Węzła Kolejowego, z uwzględnieniem kolei aglomeracyjnej. Trwa remont linii Wrocław Zakrzów – Trzebnica, przejętej przez Samorząd, oraz negocjacje w sprawie przejęcia w zarząd linii Wrocław – Kobierzyce – Świdnica Miasto, i uruchomienia na niej przewozów. Złożony został wniosek o zakup sześciu sztuk spalinowych jednostek trakcyjnych (szynobusów) ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Przeznaczone zostaną one  na niezelektryfikowane linie w województwie, z czego cztery sztuki obsłużą odcinki z Wrocławia do Trzebnicy i Świdnicy. Linia kolejowa z Wrocławia Psiego Pola do Trzebnicy jeszcze w bieżącym roku zostanie włączona do systemu kolejowych przewozów pasażerskich w ramach działalności Kolei Dolnośląskich SA. Nadto zaplanowano zakup pięciu sztuk nowoczesnych, czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych o wysokich parametrach technicznych, które zostaną skierowane w pierwszej kolejności do obsługi połączeń z Wrocławia do Legnicy, Oleśnicy i Żmigrodu, a następnym krokiem będzie uruchomienie przewozów w kierunku Wołowa, Jelcza-Laskowic, Oławy, Strzelina, Wałbrzycha, Dzierżoniowa. Działania te zmierzają do zbudowania we Wrocławiu i strefie szczególnego ciążenia do miasta systemu nowoczesnych, atrakcyjnych połączeń kolejowych. Zakup wymienionego taboru odbędzie się przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego. Kolejne zakupy taboru kolejowego  będą miały miejsce w ramach realizacji zapisów Wieloletniego Planu I inwestycyjnego. Łączna wartość wszystkich tych projektów wynosi niemal 193 miliony złotych.

Oprócz dalekosiężnych planów w zakresie polityki taborowej Samorząd Województwa opracowuje system nowoczesnej informacji wizualnej dla pasażerów, koncepcję niezbędnych do wykonania prac remontowych infrastruktury, rozbudowy systemu, rozmieszczenia przystanków, rozkładu tras. Wszystkie te prace, wynikające z zakresu obowiązków nakreślonego w ustawie, koordynowane są w Departamencie Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego. Również w Departamencie Rozwoju Regionalnego UMWD został powołany Dział Projektów Strategicznych i Polityki Aglomeracyjnej, który pracuje na dokumentami strategicznymi w przedmiotowym zakresie.

Pierwszym krokiem do uruchomienia systemu Wrocławskiej Kolei Aglomeracyjnej przez Koleje Dolnośląskie SA będzie wspomniane przywrócenie przewozów pasażerskich do Trzebnicy od dnia 1 września bieżącego roku oraz działania zmierzające do integracji przewozów Kolei Dolnośląskich SA i PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o. i zapewnienia nowej jakości podróży koleją już od 13 grudnia 2009, czyli dnia wejścia w życie nowego rozkładu jazdy pociągów, który w szczególnym stopniu będzie uwzględniał potrzeby aglomeracji.

Ponieważ uruchomienie systemu kolei aglomeracyjnej to zadanie szersze niż tylko wynikający z ustawy obowiązek organizacji transportu kolejowego, UMWD widzi konieczność współpracy z samorządami lokalnymi na płaszczyźnie wdrażana elementów Wrocławskiej Kolei Aglomeracyjnej. W szczególności polem działania winno być wypracowanie koncepcji kooperacji Samorządu Województwa z gminami lub związkiem gmin, w powiązaniu z działaniami, które podjąłem w październiku 2008 r., w sprawie współpracy na poziomie samorządów lokalnych. Za niezbędne uważam określenie kompetencji poszczególnych podmiotów, partycypacja finansowa gmin w zakresie wdrażania wspólnego zintegrowanego biletu na kolej i inne środki transportu, konsultacje w zakresie budowy, konserwacji i remontów stacji, przystanków, koordynacji rozkładu jazdy pociągów i autobusów i tramwajów komunikacji miejskiej we Wrocławiu oraz modyfikacji ich tras dla zapewnienia dowozu do przystanków kolejowych, organizacji miejsc postojowych dla aut i rowerów, a także wdrażania systemu informacji i promowania systemu. Tutaj właśnie widzę płaszczyznę współpracy z samorządami lokalnymi, w tym szczególnie z Miastem Wrocław.

W związku z powyższym proponuję, aby Miasto Wrocław i podległe mu agencje skupiły się na wypracowywaniu rozwiązań systemowych w kwestiach m. in. integracji biletów komunikacji miejskiej z koleją, utrzymaniem istniejących i planowaniem nowych przystanków, budową powiązań między koleją a tramwajami i autobusami miejskimi.

Zapewniam o swym zaangażowaniu i przychylności dla kwestii rozwiązania problemów komunikacji zbiorowej w obrębie aglomeracji. Proponuję powołanie zespołu roboczego w celu koordynacji działań Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i Urzędu Miasta Wrocławia w zakresie Wrocławskiej Kolei Aglomeracyjnej.

Marek Łapiński
Marszałek Województwa Dolnośląskiego


Autor:

Jesteś zalogowany jako: Gość
Aktualizacja: 13-02-2018 
Powered by Heuristic
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.