baner
baner
baner
TABOR DĘBICA Sp. z o.o.

Fotogaleria

galeria
Konkurs Mam Talent 2015

Sonda

Co twoim zdaniem robi Urząd Transportu Kolei?

Wspiera rozwój kolei
Hamuje rozwój kolei
Nie mam zdania

Newsletter

Zawsze aktualne informacje

Logowanie

Nie masz konta?
Zapomniałeś hasło?
Jesteś tutaj:

Przewozy Regionalne ogłosiły konkurs na stanowisko prezesa zarządu

Rada Nadzorcza Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 26 lipca 2010 r. w siedzibie Spółki.

1. Kandydaci na stanowisko powinni spełniać następujące warunki:

 • ukończone studia wyższe magisterskie,
 • co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu,
 • wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę „Przewozy Regionalne” sp. z o. o. dla celów postępowania kwalifikacyjnego.

2. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 • list motywacyjny oraz adres do korespondencji (w tym telefon kontaktowy),
 • życiorys z opisem pracy zawodowej (CV),
 • oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu, a także wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę „Przewozy Regionalne” sp. z o. o. dla celów postępowania kwalifikacyjnego. 3. Do zgłoszenia należy dołączyć w oryginałach lub odpisach poświadczonych przez kandydata, dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata oraz staż pracy. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty potwierdzające umiejętności (referencje, rekomendacje, certyfikaty) oraz staż pracy na stanowiskach kierowniczych.

4. Do zgłoszenia należy dołączyć koncepcję zarządzania Spółką (max. 3 strony maszynopisu).

5. W przypadku dołączenia poświadczonych przez kandydata odpisów dokumentów, o których mowa w pkt 3, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

6. Osoby zainteresowane udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym, spełniające warunki, określone w treści ogłoszenia, powinny zgłosić swój udział w postępowaniu w terminie do 26 lipca 2010 r. do godz. 11:00.

7. W terminie określonym powyżej zgłoszenia mogą być składane przez kandydatów w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00, a w przypadku dnia 26 lipca do godz. 11:00, w Biurze Zarządu Spółki „Przewozy Regionalne” spółka z o. o. w Warszawie, ul. Wileńska 14a, pokój 106, bądź na wskazany adres wysłane pocztą. Zgłoszenie powinno zostać doręczone (przesłane) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego – nie otwierać”. Termin uważa się za zachowany, jeśli zgłoszenie i oświadczenia wpłynęły do Spółki przed jego upływem. W przypadku zgłoszenia przesłanego pocztą, decyduje data doręczenia zgłoszenia.

8. Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie terminu, nie będą podlegały rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

9. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 26 lipca 2010 r. w siedzibie Spółki.

10. Z zakwalifikowanymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w dniu 30 lipca 2010 r.

11. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie:

 • wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zasobami ludzkimi,
 • znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych,
 • znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
 • doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Członka Zarządu w podanym zakresie,
 • znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej.

12. Informacje o Spółce w postaci: Umowy Spółki, Regulaminu Organizacyjnego, sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2007 – 2009, Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy i Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy, dostępne będą w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Wileńska 14a, w pokoju nr 106, w dni robocze w godzinach 8:00 – 14.00 do dnia 23 lipca 2010 r., po podpisaniu oświadczenia o poufności.

13. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydatów, w każdym czasie, bez podania przyczyn.

14. Rada Nadzorcza indywidualnie poinformuje kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego niezwłocznie po jego zakończeniu, zapewniając możliwość odbioru złożonych przez kandydatów dokumentów, z zastrzeżeniem możliwości pozostawienia w dokumentacji postępowania sporządzonych przez siebie kserokopii.


Autor: (źródło: Przewozy Regionalne, 09.07.2010)

Jesteś zalogowany jako: Gość
Aktualizacja: 13-02-2018 
Powered by Heuristic
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.